REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW
Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie
oraz Filii w Bratoszewicach, Dobrej, Koźlu, Niesułkowie i Swędowie§ 1. Prawo i warunki korzystania

 1. Prawo do korzystania  ze zbiorów Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w Ustawie o bibliotekach oraz niniejszym Regulaminie.
 2. W celu uzyskania możliwości korzystania ze zbiorów Biblioteki należy:
  - okazać dokument tożsamości ze zdjęciem,
  - wypełnić i podpisać kartę zapisu.
 3. Złożenie podpisu na karcie zapisu jest równoznaczne z:
  - zobowiązaniem się do przestrzegania Regulaminu,
  - wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę.
 4. Za czytelnika małoletniego do 13 roku życia zobowiązanie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu jest dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem jednego z rodziców bądź opiekuna prawnego.
 5. Młodzież od 13 do 18 roku życia zapisywana jest na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości ze zdjęciem. 
 6. Podpisując zobowiązanie Czytelnik potwierdza tym samym swoje miejsce zamieszkania.
 7. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o wszelkich zmianach danych osobowych uwzględnionych na karcie zapisu (nazwisko, adres zamieszkania, zajęcie, numer telefonu, adres e-mail).
 8. Dane osobowe czytelnika są chronione i przeznaczone dla celów statystycznych i badawczych 
 9. Bibliotekarz może odmówić obsługi czytelnika będącego w stanie nietrzeźwym.


 
§ 2. Karta biblioteczna

 1. Podstawą do wypożyczeń jest karta czytelnika z kodem kreskowym, którą Czytelnik otrzymuje bezpłatnie przy zapisie.
 2. Karta obowiązuje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Strykowie oraz jej filiach w Bratoszewicach, Dobrej, Koźlu, Niesułkowie i Swędowie, pracujących w systemie ALMA.
 3. Za kartę czytelnika odpowiedzialny jest Czytelnik. O uszkodzeniu i zagubieniu karty Czytelnik powinien bezzwłocznie powiadomić Bibliotekę.
 4. Czytelnik odpowiada za książki wypożyczone na jego kartę biblioteczną.

§ 3.  Wypożyczenia

 1. Wypożyczeń dokonuje się za okazaniem karty Czytelnika; za posługiwanie się kartą odpowiada jej właściciel.
 2. Czytelnik może wypożyczyć z jednej placówki 5 książek na okres nie dłuższy niż 30 dni, lektury wypożyczane są na okres 2 tygodni.
 3. Wypożyczenie jest zapisywane w systemie komputerowym poprzez powiązanie kodu kreskowego karty Czytelnika z kodem kreskowym książki.
 4.  Termin zwrotu wypożyczonych zbiorów może zostać przesunięty tylko wówczas, gdy nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 5.  Biblioteka w miarę możliwości na prośbę czytelnika może sprowadzić książki z innych bibliotek.

§ 4.  Przetrzymywanie książek

 1. Czytelnik przetrzymujący książki ponad określony w § 3 ust. 2 termin otrzymuje upomnienie telefoniczne lub pisemne.
 2. Za przetrzymywanie książek biblioteka pobiera opłaty w wysokości 10 zł za każdy miesiąc przetrzymania.
 3. Biblioteka wystawia pokwitowania za wszelkie opłaty pobierane od czytelników.

§  5. Zagubione lub zniszczone książki

 1. Czytelnik ma obowiązek szanować wypożyczone książki, chronić je przed zniszczeniem.
 2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki Czytelnik zobowiązany jest odkupić identyczną pozycję.

§  6.  Porady i informacje

 1. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z baz danych, wydawnictw informacyjnych itp.

§  7.  Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zażalenia należy kierować osobiście lub pisemnie do Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie.
 2. Czytelnik nie stosujący się do postanowień niniejszego regulaminu może być tymczasowo, a w szczególności w drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz obsługujący czytelnika. 


  Stryków, 03.07.2023 r.
Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie