Regulamin korzystania ze zbiorów

Regulamin korzystania ze zbiorów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie


§ 1

 Prawo korzystania

 1. Prawo do korzystania z biblioteki mają wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie czytelnik powinien :
  - okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną
  - wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

§ 2

 Wypożyczanie

 1. Jednorazowo można wypożyczyć do 5 książek na okres 1 miesiąca. Zwiększenie liczby wypożyczonych jednorazowo woluminów może nastąpić w przypadku potrzeb naukowych lub szczególnej sytuacji czytelnika.
 2. Lektury szkolne wypożycza się na okres 2 tygodni.
 3. Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają w lokalu bibliotecznym.
  W szczególnych przypadkach czytelnik może uzyskać zgodę bibliotekarza na wypożyczenie do domu książki z księgozbioru podręcznego. Okres wypożyczenia nie dłuższy niż tydzień ustala bibliotekarz.
 4. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych książek, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. W celu przedłużenia terminu zwrotu, czytelnik zobowiązany jest dostarczyć daną książkę do biblioteki.
 5. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 1, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 6. Biblioteka w miarę możliwości na prośbę czytelnika może sprowadzić książki z innych bibliotek.

§ 3

Poszanowanie książek

 1. Czytelnik obowiązany jest do poszanowania książek będących własnością społeczną. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada użytkownik.
 3. W przypadku niezwrócenia, zniszczenia lub uszkodzenia książki użytkownik za zgodą bibliotekarza może dostarczyć ten sam tytuł książki lub inną nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.
 4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia jednego z tomów dzieła wielotomowego, czytelnik lub osoba poręczająca obciążeni są kosztami za całość dzieła.

§ 4

Przetrzymywanie książek

 1. Czytelnik przetrzymujący książki ponad określony w § 2 ust. 1 i 2 termin otrzymuje upomnienie telefoniczne lub pisemne.
 2. Za przetrzymywanie książek biblioteka pobiera opłaty w wysokości 2 zł od woluminu za każdy miesiąc przetrzymania.
 3. Biblioteka wystawia pokwitowania za wszelkie opłaty pobierane od użytkowników.


§ 5

Przepisy końcowe

 1. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających oraz palenia tytoniu.
 2. Przestrzeganie przepisów niniejszego Regulaminu obowiązuje wszystkich użytkowników. Użytkownik nie stosujący się do niniejszego Regulaminu może być decyzją bibliotekarza zawieszony okresowo lub całkowicie w prawach korzystania z wypożyczeń. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie.

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie