Regulamin Organizacyjny

Zarządzenie Nr 6/2014

Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie

z dnia 24.07.2014 r.

 

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie

 

Na podstawie art. 13 ust.3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz § 9 ust. 7 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie będącego załącznikiem do Uchwały Nr XLIII/334/2005 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 listopada 2005 r. zarządza się co następuje:

§ 1.

Nadaje się Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie, którego tekst stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc obowiązującą Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie nadany Zarządzeniem Nr 1/2006 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie z dnia 20.01.2006 r. z późniejszymi zmianami.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2014
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
w Strykowie z dnia 24.07.2014 r.

 

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie

I. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin Organizacyjny jest podstawowym wewnętrznym aktem normatywnym Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie, zwaną dalej Biblioteką, określa zasady i sposób wewnętrznego zorganizowania Biblioteki oraz zakres podstawowych obowiązków służbowych jej pracowników.
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie działa na podstawie następujących przepisów prawnych:
  1) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz. 642 z późniejszymi zmianami),
  2) Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz 406 z późniejszymi zmianami),
  3) Statut Biblioteki nadany jej Uchwałą Nr XLIII/334/2005 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 listopada 2005 roku.
3. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem jest Gmina Stryków.
4. Bezpośredni nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Burmistrz Miasta-Gminy Stryków.

II. Zasady działania i struktura organizacyjna.

1. Zadania statutowe Biblioteki realizowane są przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Strykowie oraz Filie w Bratoszewicach, Dobrej, Koźlu, Niesułkowie i Swędowie.
2. Pracą Biblioteki wraz z Filiami koordynuje i zarządza Kierownik, a podczas jego nieobecności osoba, której zostało udzielone upoważnienie.
3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Biblioteki jest Burmistrz Miasta-Gminy Stryków.
4. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury w ramach posiadanych środków.
5. Strukturę organizacyjną Biblioteki stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

III. Zakresy działań pracowników Biblioteki.

1. Kierownik Biblioteki:

  1) Kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
  2) Podejmuje decyzje związane z działalnością statutową i wydaje odpowiednie w tym zakresie zarządzenia.
  3) Właściwie gospodaruje przyznanymi Bibliotece środkami finansowymi.
  4) Podejmuje działania na rzecz właściwej organizacji pracy i realizacji zadań Biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  5) Opracowuje plany pracy, plany finansowe i wynikające z nich sprawozdania.
  6) Podejmuje decyzje w sprawach kadrowych: zatrudnianie, awansowanie, nagradzanie, karanie i zwalnianie pracowników.
  7) Przydziela zakresy czynności dla pracowników oraz przekazuje im do wiadomości i stosowania zarządzenia, instrukcje, polecenia władz zwierzchnich.
  8) Nadzoruje przestrzeganie przez pracowników dyscypliny pracy oraz obowiązujących przepisów i regulaminów wewnętrznych.
  9) Organizuje narady i zebrania dla pracowników, udział w naradach i zebraniach organizowanych przez władze zwierzchnie.
 10) Nadzoruje bieżące doskonalenie zawodowe pracowników w zakresie wszelkiego typu prawa i przepisów istotnych dla ich zawodu i funkcji.
 11) Współorganizuje i nadzoruje działalność merytoryczną.
 12) Współpracuje z innymi instytucjami na rzecz upowszechniania książki i czytelnictwa.
 13) Dba o ochronę mienia, lokale i wyposażenie bibliotek.
 14) Przestrzega ustawodawstwa pracy i obowiązujących przepisów BHP.

2. Główna księgowa:

Do podstawowych obowiązków głównej księgowej należy:

  1) Prowadzenie rachunkowości finansowej Biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2) Obsługa kadrowo – płacowa pracowników.
 3) Opracowywanie wspólnie z kierownikiem projektów planów finansowych oraz sporządzanie sprawozdań z jego wykonania.
  4) Realizowanie płatności.
 5) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

3. Pracownicy filii i bibliotekarze w bibliotece w Strykowie:

Do ich podstawowych zadań i obowiązków należy:

 1) Realizacja zadań właściwych dla biblioteki publicznej na terenie odpowiadającym zasięgowi działań placówki.
  2) Odpowiedzialność materialna za sprzęt i wyposażenie w placówce.
 3) Przedstawianie Kierownikowi rocznych planów pracy, półrocznych i rocznych sprawozdań z działalności biblioteki.
  4) Prowadzenie dokumentacji w zakresie działania biblioteki – statystyka, ewidencja zbiorów, inna dokumentacja.
  5) Systematyczne zgłaszanie potrzeb w zakresie zakupu nowości i ich opracowywanie.
  6) Prowadzenie katalogów i ich melioracja.
  7) Udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych.
  8) Wypożyczanie na zewnątrz i udostępnianie na miejscu zasobów bibliotecznych.
  9) Ewidencja czytelników i wypożyczeń wg obowiązujących przepisów.
 10) Udostępnianie komputerowych baz danych.
 11) Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
 12) Przyjmowanie wpłat od czytelników z tytułu kar i sprzedaży książek.
 13) Organizowanie działalności kulturalno – oświatowej.
 14) Współpraca z instytucjami i innymi bibliotekami w zakresie popularyzacji wiedzy, czytelnictwa, kultury.
 15) Doskonalenie i unowocześnianie form i metod pracy bibliotecznej.
 16) Utrzymanie w bibliotece i wokół biblioteki ładu i porządku.
 17) Przestrzeganie obowiązujących w Bibliotece przepisów prawa i regulaminów.
 18) Zgłaszanie Kierownikowi Biblioteki potrzeb w zakresie remontów, konserwacji sprzętu itp.
 19) Systematyczne podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji zawodowych.
 20) Wykonywanie innych prac zleconych oraz powierzonych dodatkowych obowiązków przez Kierownika Biblioteki.

4. Pracownik gospodarczy.

Do podstawowych obowiązków pracownika gospodarczego należy:

  1) Utrzymanie czystości i porządku w bibliotece i wokół niej.
  2) Racjonalne wykorzystanie powierzonych środków czystości.
  3) Inne czynności wynikające z potrzeb placówki, uzgodnione z Kierownikiem.
  4) Zgłaszanie Kierownikowi uwag i potrzeb w zakresie utrzymania czystości.
  5) Przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.

IV. Postanowienia końcowe.

1. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Gminnej Bibliotece Publicznej w Strykowie mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem i stwierdzić własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z jego treścią.
2. Obowiązki kasjera Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie wykonuje pracownik zatrudniony na stanowisku bibliotekarskim, któremu obowiązki te zostały powierzone przez kierownika.
3. Czynności nie wymienione w zakresie działania poszczególnych stanowisk przydzielane są przez Kierownika i zawarte w szczegółowych zakresach czynności dla każdego pracownika.
4. Regulamin Organizacyjny podlega zaopiniowaniu przez Organizatora.

 

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie