O bibliotece

  Biblioteka  w Strykowie istnieje od 16.01.1949 roku. Zapoczątkowanie akcji bibliotecznej w Strykowie asygnował Zarząd Miejski kwotą 20.000 zł. W dniu otwarcia biblioteka liczyła 560 książek, a jej kierownictwo powierzono Marii Stachowicz – nauczycielce tutejszej szkoły podstawowej. Biblioteka mieściła się w jednoizbowym lokalu o powierzchni 50 m², w centrum miasta przy Placu Łukasińskiego 4, w którym funkcjonuje do dzisiaj.

    W latach 1949-1975 zgodnie z ówczesnym podziałem terytorialnym kraju, opiekę merytoryczną nad placówkami bibliotecznymi w gminie Stryków sprawowała Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brzezinach.

    Po odejściu na emeryturę Marii Stachowicz w 1959 roku biblioteką w latach 1960-1967 zarządzała Krystyna Lubowiecka. W roku 1968 stanowisko kierownika objęła Krystyna Madej, pełniąc tę funkcję do roku 2003.

   Reforma podziału administracyjnego kraju z 1975 roku spowodowała, że nadzór merytoryczny nad bibliotekami w gminie Stryków przejęła Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Ludwika Waryńskiego w Łodzi.

   Na mocy Uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy w Strykowie w listopadzie 1975 r. utworzono Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Strykowie oraz powierzono jej nadzór merytoryczny nad filiami w gminie Stryków tj. w Bratoszewicach, Dobrej, Koźlu, Niesułkowie i Swędowie. Na mocy tejże uchwały biblioteka główna i filie utraciły swą autonomię. Włączone zostały w struktury Miejsko – Gminnego Ośrodka Propagandy i Kultury w Strykowie później Centrum Oświaty, Kultury i Sportu Gminy i Miasta Stryków (1992 r.) a następnie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Strykowie (1996 r.).

  W 1982 roku powiększono lokal o 38 m² adoptując pomieszczenie klubowe sąsiadujące z biblioteką.

   Początek lat 90 XX wieku był niezwykle trudny dla bibliotekarstwa ze względu na zmianę zasad finansowania bibliotek. Utrzymanie placówek bibliotecznych podporządkowano władzom samorządowym, co ujawniło ich nieprzygotowanie merytoryczne do prowadzenia placówek.  Z powodu braku funduszy, zostały zamknięte filie w Bratoszewicach, Niesułkowie i Swędowie.

  Zmiany organizacji terytorialnej państwa wprowadzone w 1999 r. wymogły dostosowanie bibliotek publicznych do nowego podziału administracyjnego. W 2001 r. nadzór merytoryczny nad bibliotekami w gminie objęła Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zgierzu.

  W marcu 2004 roku w ramach programu IKONKA nad którym patronat objęło Ministerstwo Informatyzacji  zainstalowane zostały w bibliotece 3 zestawy komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu dla czytelników.

   Zgodnie z nowelizacją ustawy o bibliotekach z 2001 roku o zakazie łączenia bibliotek z innymi instytucjami, 29 listopada 2005 roku Rada Miejska w Strykowie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia odrębnej gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie i nadania jej statutu. Uchwała obowiązuje od 01.01.2006 roku, kierownikiem nowej instytucji została Marzena Rusek.

 Na początku 2008 roku przeprowadzono w lokalu remont, wymieniono wszystkie meble biblioteczne, zakupiono zestawy komputerowe dla pracowników oraz niezbędny sprzęt elektroniczny.

Od 2012 roku Biblioteka jest partnerem w wojewódzkiej kampanii pt. „Łódzkie czyta”, organizowanej przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Piłsudskiego w Łodzi oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Także w tym też roku brała udział w wojewódzkim konkursie pt. „Działanie w partnerstwie, partnerstwo w działaniu”, zajmując w nim zaszczytne 3 miejsce.

W 2012 Biblioteka przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Polska cyfrowa równych szans”, którego celem jest wspieranie pokolenia 50+ w nauce i obsłudze komputera, internetu i innych urządzeń elektronicznych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie od wielu lat uczestniczy w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, realizowanym ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Celem Programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników biblioteki.

W 2020 roku Biblioteka przystąpiła do projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek”. Projekt realizowany jest przez Instytut Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo wśród najmłodszych. Blisko 6 tysięcy bibliotek a wśród nich Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie wraz z Filiami w Bratoszewicach, Dobrej, Koźlu, Niesułkowie i Swędowie. 

W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2019” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie jeden egzemplarz odtwarzacza cyfrowych książek mówionych. 

LEGIMI – Usługa wypożyczania książek elektronicznych udostępniona została w styczniu 2021 roku dzięki współpracy Biblioteki w Strykowie z Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa Mazowieckiego oraz z firmą Legimi jedyną, która oferuje dostęp do e-booków na zasadzie abonamentu. Czytelnicy mogą korzystać z ponad 60.000 tytułów najlepszych autorów - polskich i zagranicznych. Dzięki tej współpracy biblioteka nie poniosła żadnych kosztów zakupu licencji. Opłacamy tylko koszty kodów. Kod może otrzymać mieszkaniec gminy Stryków, który jest jednocześnie czytelnikiem naszej biblioteki lub jednej z filii znajdującej się w gminie. 

W kwietniu 2021 roku kierownik Biblioteki podpisała deklarację przystąpienia do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica. Jest to administrowany przez Bibliotekę Narodową system udostępniania zbiorów w postaci cyfrowej. Dzięki projektowi Academica czytelnik zyskuje bezpłatny dostęp do ponad 2700000 publikacji, w tym artykułów, monografii, całych numerów czasopism, współczesnego piśmiennictwa naukowego ze wszystkich dziedzin wiedzy, a także najnowszych wydań podręczników akademickich, tekstów źródłowych i literatury pięknej.

W maju 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie przystąpiła no nowej edycji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Celem Kierunku 1.1 jest wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów. Biblioteki publiczne, wspierane środkami NPRCz2.0 umożliwią czytelnikom skorzystanie z udoskonalonej i poszerzonej oferty bibliotecznej, na którą składać się będą nowe publikacje: zarówno książki papierowe, jak i elektroniczne. 

Od września 2021 roku Biblioteka może poszczycić się Logo Biblioteki, wyłonionym w drodze gminnego konkursu plastycznego. Autorem znaku graficznego, który stał się oficjalną częścią identyfikacji wizualnej naszej Biblioteki jest Nadia Bolechowicz.

W grudniu 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Kierunek interwencji 1.2 Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek. Strykowska biblioteka znalazła się w gronie beneficjentów programu którego operatorem jest Biblioteka Narodowa. Podpisana została umowa dzięki której w 2022 roku wdrożony zostanie w bibliotece system ALMA (system biblioteczny w chmurze) oraz wyszukiwarka PRIMO. Projekt realizowany jest w całości ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2022 roku trwały intensywne prace przy tworzeniu komputerowej bazy książek. W sierpniu 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie jest skomputeryzowana i zaczyna udostępniać książki w systemie komputerowym.

Biblioteka jak również podlegające jej filie organizuje: spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, konkursy, kiermasze, przedstawienia teatralne.

Zasób biblioteczny wynosi ok. 20.000 egz. książek, rocznie rejestrowanych jest w bibliotece ok. 900 czytelników.

Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie realizuje zadania własne gminy Stryków w dziedzinie upowszechniania wiedzy i kultury, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, informacyjnych i kulturalnych społeczeństwa.

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie