O bibliotece

  Biblioteka  w Strykowie istnieje od 16.01.1949 roku. Zapoczątkowanie akcji bibliotecznej w Strykowie asygnował Zarząd Miejski kwotą 20.000 zł. W dniu otwarcia biblioteka liczyła 560 książek, a jej kierownictwo powierzono Marii Stachowicz – nauczycielce tutejszej szkoły podstawowej. Biblioteka mieściła się w jednoizbowym lokalu o powierzchni 50 m², w centrum miasta przy Placu Łukasińskiego 4, w którym funkcjonuje do dzisiaj.

    W latach 1949-1975 zgodnie z ówczesnym podziałem terytorialnym kraju, opiekę merytoryczną nad placówkami bibliotecznymi w gminie Stryków sprawowała Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brzezinach.

    Po odejściu na emeryturę Marii Stachowicz w 1959 roku biblioteką w latach 1960-1967 zarządzała Krystyna Lubowiecka. W roku 1968 stanowisko kierownika objęła Krystyna Madej, pełniąc tę funkcję do roku 2003.

   Reforma podziału administracyjnego kraju z 1975 roku spowodowała, że nadzór merytoryczny nad bibliotekami w gminie Stryków przejęła Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Ludwika Waryńskiego w Łodzi.

   Na mocy Uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy w Strykowie w listopadzie 1975 r. utworzono Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Strykowie oraz powierzono jej nadzór merytoryczny nad filiami w gminie Stryków tj. w Bratoszewicach, Dobrej, Koźlu, Niesułkowie i Swędowie. Na mocy tejże uchwały biblioteka główna i filie utraciły swą autonomię. Włączone zostały w struktury Miejsko – Gminnego Ośrodka Propagandy i Kultury w Strykowie później Centrum Oświaty, Kultury i Sportu Gminy i Miasta Stryków (1992 r.) a następnie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Strykowie (1996 r.).

  W 1982 roku powiększono lokal o 38 m² adoptując pomieszczenie klubowe sąsiadujące z biblioteką.

   Początek lat 90 XX wieku był niezwykle trudny dla bibliotekarstwa ze względu na zmianę zasad finansowania bibliotek. Utrzymanie placówek bibliotecznych podporządkowano władzom samorządowym, co ujawniło ich nieprzygotowanie merytoryczne do prowadzenia placówek.  Z powodu braku funduszy, zostały zamknięte filie w Bratoszewicach, Niesułkowie i Swędowie.

  Zmiany organizacji terytorialnej państwa wprowadzone w 1999 r. wymogły dostosowanie bibliotek publicznych do nowego podziału administracyjnego. W 2001 r. nadzór merytoryczny nad bibliotekami w gminie objęła Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zgierzu.

  W marcu 2004 roku w ramach programu IKONKA nad którym patronat objęło Ministerstwo Informatyzacji  zainstalowane zostały w bibliotece 3 zestawy komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu dla czytelników.

   Zgodnie z nowelizacją ustawy o bibliotekach z 2001 roku o zakazie łączenia bibliotek z innymi instytucjami, 29 listopada 2005 roku Rada Miejska w Strykowie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia odrębnej gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie i nadania jej statutu. Uchwała obowiązuje od 01.01.2006 roku, kierownikiem nowej instytucji została Marzena Rusek.

 Na początku 2008 roku przeprowadzono w lokalu remont, wymieniono wszystkie meble biblioteczne, zakupiono zestawy komputerowe dla pracowników oraz niezbędny sprzęt elektroniczny.

Od 2012 roku Biblioteka jest partnerem w wojewódzkiej kampanii pt. „Łódzkie czyta”, organizowanej przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Piłsudskiego w Łodzi oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Także w tym też roku brała udział w wojewódzkim konkursie pt. „Działanie w partnerstwie, partnerstwo w działaniu”, zajmując w nim zaszczytne 3 miejsce.

W 2012 Biblioteka przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Polska cyfrowa równych szans”, którego celem jest wspieranie pokolenia 50+ w nauce i obsłudze komputera, internetu i innych urządzeń elektronicznych.

Biblioteka jak również podlegające jej filie organizuje: spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, konkursy, kiermasze, przedstawienia teatralne.

Zasób biblioteczny wynosi ok. 20.000 egz. książek, rocznie rejestrowanych jest w bibliotece ok. 900 czytelników.

Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie realizuje zadania własne gminy Stryków w dziedzinie upowszechniania wiedzy i kultury, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, informacyjnych i kulturalnych społeczeństwa.

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie