Funkcje i zadania

Zadania ustawowe (art. 4 ustawy o bibliotekach):

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, informacyjnych i kulturalnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Do podstawowych zadań bibliotek należy:

1. Gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domów oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
5. Rozpowszechnianie informacji o gminie: udostępnianie informatorów, broszur, folderów, sprzedaż publikacji promujących Miasto – Gminę Stryków
6. Współdziałanie z bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami, towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie